§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Nów. Nowe Rzemiosło, w szczególności warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego, w tym Usługi oraz zasady zawierania na odległość z pośrednictwem Serwisu internetowego umów dotyczących zasad kupna i sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy prowadzony pod adresem https://nownowerzemioslo.pl/, a także inne prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
 2. Sklep internetowy oferuje produkty rzemieślników i marek zrzeszonych w stowarzyszeniu Nów. Nowe Rzemiosło.
 3. Usługodawca dostarcza infrastrukturę teleinformatyczną służącą świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz umożliwiania zapoznawania się z Produktami, przechowywania informacji zamieszczanych w Serwisie internetowym przez Użytkowników i dostarcza narzędzia do zawierania na odległość umów sprzedaży Produktów.
 4. Usługodawca świadczy Kupującym drogą elektroniczną usługi umożliwiające dostęp do Serwisu. Z tytułu świadczenia tych usług Usługodawca nie pobiera od Użytkownik opłat.
 5. Właścicielem serwisu https://nownowerzemioslo.pl/  jest Stowarzyszenie NówNowe Rzemiosło, z siedzibą Warszawie, przy ul. Homera 46, 04-624 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000817037, REGON 385007920, NIP 9522202173.
 6. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w Serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Serwisu internetowego, w tym również w formacie pdf, umożliwiającym nieodpłatne pobranie Regulaminu oraz zapoznanie się z nim.
 2. Usługodawca może również być Sprzedawcą w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia dotyczącego Produktu oferowanego w Serwisie internetowym przez Usługodawcę.
 3. Informacje zawarte w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje te należy traktować jako zaproszenie do składania przez Kupujących ofert zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy, której te informacje dotyczą.
 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@u245803.stronazen.pl

§2. Usługi świadczone poprzez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Za świadczenie niektórych z rodzajów Usług Usługodawca pobiera od Sprzedawców opłaty określone w osobnych umowach. Usługodawca nie pobiera opłat od Kupujących.
 3. Przedmiotem Usługi jest oferowanie możliwości za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży Produktów oraz organizacja tej sprzedaży oraz zakupu, w tym obsługa płatności i obsługa Użytkownika. W zakres Usług wchodzą również działania promocyjne.
  Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:

  1. Zamieszczanie ofert Produktów Sprzedawców;
  2. Katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie ofert Produktów;
  3. Wyszukiwanie ofert Produktów;
  4. Zarządzanie i administrowanie zamieszczaniem ofertami Produktów;
  5. Promowanie produktów i profili Sprzedawców
  6. Obsługa płatności, System rozliczania Użytkowników;
  7. Obsługa Newslettera
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera oraz usług świadczonych wyłącznie na rzecz Sprzedawcy, następuje z momentem dokonania jednorazowego zakupu w  sklepie bez konieczności rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas określony do czasu sfinalizowania jednorazowej transakcji zakupu.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Sklep internetowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 3.Korzystanie Z Serwisu internetowego

  1. W celu korzystania z Serwisu internetowego, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do sieci Internet,
 2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari,) z włączoną obsługą JavaScript i SSL,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

  1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu internetowego, Usługodawca świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Sprzedawców oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych w Serwisie internetowym, w tym złożenia zamówienia.
  2. Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 2 powyżej, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu. Szczegółowe warunki świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z Kontem, zasady subskrypcji Newslettera i rezygnacji z niego jak również szczegółowe zasady i warunki dotyczące korzystania z Serwisu, zostały określone w dalszej części Regulaminu.
  3. Przeglądanie Produktów prezentowanych w ramach Sklepu internetowego, zapoznawanie się z ich charakterystyką dostępną na stronach produktowych oraz z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, a także składanie zamówień w trybie szybkich zakupów jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga Rejestracji.
  4. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np.
 1. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.
 2. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
  1. Użytkowników obowiązuje zakaz:
 1. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
 2. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
 3. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników.

7. W ramach prowadzenia Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo promocji i reklamy dowolnych produktów i usług.

§3. Rejestracja w sklepie – Kupujący

 1. Kupujący mogą dokonać w Sklepie internetowym rejestracji Konta. Sklep umożliwia również dokonanie zakupu Produktu bez zarejestrowania Konta użytkownika
 2. Konta umożliwiają Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Produktów bez konieczności podawania szczegółów przy każdym zakupie. W ramach Konta możliwe jest zapisanie w Serwisie internetowym swoich danych teleadresowych, ich modyfikacja, podglądu historii Transakcji, zarządzanie subskrypcją Newslettera, zgłoszenie uczestnictwa w organizowanych przez Usługodawcę wydarzeniach oraz otrzymywanie dodatkowych promocji i ofert specjalnych.
 1. Rejestracji w Sklepie internetowym dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych (do założenia Konta w Sklepie internetowym niezbędne jest podanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, możliwe jest także uzupełniające podanie danych nieobowiązkowych), stosując się do komunikatów wyświetlanych w Serwisie internetowym w trakcie procedury rejestracji Konta.
 2. Sklep udostępnia Użytkownikom możliwość dokonania rejestracji poprzez wskazanie danych aktywnego konta własnego Użytkownika indywidualnego na portalu społecznościowym Facebook. Powyższa rejestracja następuje wskutek podania przez Użytkownika loginu i hasła do konta na portalu społecznościowym i złożenia dalszych oświadczeń woli niezbędnych do przekazania Usługodawcy danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Dokonanie rejestracji poprzez Facebook jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na import wszystkich danych profilu Użytkownika na w/w portalach do Konta użytkownika w sklepie.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail.
 4. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Sklepu internetowego następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik opuszczając Serwis internetowy, każdorazowo powinien wylogować się z Konta. Dane podane przy zakładaniu Konta mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
 5. W procesie rejestracji Użytkownik podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Kupujący nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik opuszczając Serwis, każdorazowo powinien wylogować się z Konta. Dane podane przy zakładaniu Konta mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
 6. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 7. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania ze sklepu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej.

§4. Zamieszczanie treści w przez Usługodawcę w imieniu Sprzedawców

 1. Treści, w tym opisy Produktów oraz fotografie i grafiki są zamieszczane przez Usługodawcę w imieniu Sprzedawców. Są one ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści dostarczonych przez Sprzedawców w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 3. Sprzedawcy dostarczający treści do sklepu, oświadczają, że:
 1. Sprzedawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian treści zamieszczanej przez Sprzedawcę, skracania jej i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny. Ponadto Usługodawca uprawniony jest do dokonania tłumaczenia treści na dowolny język.
 3. Sprzedawca dostarczając Usługodawcy treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworu oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Platformy i działalności Usługodawcy.
 4. Sprzedawca udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
 1. Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy, opisów Produktów, zdjęć oraz filmów pokazujących Produkty Sprzedawców w celu umieszczenia w sklepie, na Stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych.

§5. Zasady kupowania

 1. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Sprzedawcom narzędzia i przestrzeń w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom oferowanie Produktów na sprzedaż i zakup Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami, w związku z czym z powyższego tytułu Użytkownikom nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 3. Sprzedający ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż, zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający przenosi na Kupującego własność Produktu i zobowiązuje się do dostarczenia Produktu zgodnie z zamówieniem. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Produkt, kosztów przesyłki i do odbioru Produktu.
 6. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 7. Koszty przesyłki ustalane są przez Usługodawcę, na podstawie cennika dostaw ustalonego przez Usługodawcę z przedsiębiorstwem kurierskim.
 8. Sprzedawcy dochowują należytej staranności, by zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sprzedawcy w tym celu zamieszczają oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego stanu i koloru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Usługodawcą.
 9. Zakup może zostać dokonany za pomocą sklepu z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w Serwisie internetowym za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną.
 10. Aby dokonać zakupu Kupujący:
 1. Istnieje możliwość zakupu produktów u różnych Sprzedawców w ramach jednego zamówienia. Wówczas Kupujący otrzyma dwie faktury zakupu, a koszty przesyłki będą figurować na jednej z faktur.
 2. Kupujący jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 3. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 5. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” w ciągu 60 minut od momentu dodania Produktu do koszyka. Po tym czasie Produkt automatycznie wraca do oferty Serwisu internetowego  i jest dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 6. O fakcie zawarcia umowy Usługodawca niezwłocznie informuje Sprzedawcę.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 8. Usługodawca udostępnia następujące formy płatności:
 1. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU Zasady korzystania z systemu PayU są określone przez dostawcę w/w usługi.
 2. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 4. Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Sprzedawcy faktury VAT lub rachunku, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez zaznaczenie stosownej informacji w formularzu zamówienia.
 5. Po dokonaniu zakupu przez Kupującego Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych Produktów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Kupującego podanych w formularzu zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
 1. Sprzedawcy, także na wniosek Usługodawcy, mają prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata ceny w ustalonym przez Strony terminie.
 2. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie oferowanego Produktu. Czas realizacji zamówień Produktów o dużym gabarycie lub na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Zmiany adresu wysyłki dla zakupionych Produktów Kupujący może dokonać podczas dokonywania każdego zakupu za pośrednictwem formularza zakupu.
 4. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedawców i pozostają w ich posiadaniu do momentu ich wydania lub przekazania Kupującemu.

§6. Zasady sprzedawania

 1. Usługodawca oferuje produkty na stronie w imieniu Sprzedawców
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem oraz posiadaczem Produktów.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Produktów bez wad.
 4. Sprzedawca zamieszczający Produkty stanowiące wytwory autorskie, oświadcza, że jest autorem tego Produktu lub ma pełne prawo do rozporządzania nim.
 5. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Produkty wobec Usługodawcy i Kupującego, w szczególności za ich dostępność, jakość i cenę.
 6. Sprzedawca może oferować Produkty na sprzedaż w sklepie internetowym Usługodawcy i jednocześnie w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line. W tym wypadku jednak jest zobowiązany do niezwłocznej i bieżącej aktualizacji Produktów sprzedawanych poprzez sklep usługodawcy tak, aby oferta odzwierciedlała faktyczną dostępność Produktów. Cena Produktów oferowanych poprzez Sklep internetowy nie może być wyższa niż cena Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w innym miejscu sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line.
 7. Aby wystawić Produkt, który ma być przedmiotem sprzedaży na wyłączność, Sprzedawca informuje Usługodawcę o powyższym fakcie w drodze wiadomości e-mail. Usługodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania w/w zgłoszenia dokonuje dodania oferty sprzedaży Produktu w Sklepie internetowym.
 8. Zabronione jest zamieszczanie w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Sprzedawcy i Kupujących, takich jak adres email, adres strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych, numer telefonu, adres sklepu stacjonarnego, itp.
 9. W celu świadczenia usługi Sprzedawca obowiązany jest do przesłania Usługodawcy:
  1. rzetelnego i szczegółowego opisu Produktu, który wystawia na sprzedaż.
  2. kilku (co najmniej dwóch) fotografii wystawianego Produktu, uwidaczniających najważniejsze cechy Produktu, najlepiej obrazujących Produkt ze wszystkich stron;
  3. ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN. Cena nie może zostać podwyższona w czasie wystawienia Produktu bez uprzedniej zgody Usługodawcy;
  4. sposobu doręczenia Produktu do Kupującego udostępnionego przez Usługodawcę
  5. Sprzedawca zobowiązany jest do ciągłej aktualizacji stanu magazynowego oferowanych Produktów, by oferowane Produkty odzwierciedlały towary faktycznie dostępne u Sprzedawcy.
  6. Wymiarów i wagi oferowanego produktu po jego zapakowaniu
 10. Sprzedawca może usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w koszyku innego Użytkownika.

§7. Realizacja zamówienia

 1. Od momentu dokonania przez Kupującego zapłaty za Produkt (tj. zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy) biegnie czas realizacji zamówienia.
 2. Po poinformowaniu Sprzedawcy przez system o dokonaniu zakupu przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania wysyłki zamówionego Produktu w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Produktu
 3. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich okolicznościach, które mogą doprowadzić do opóźnienia realizacji wysyłki zamówienia.
 4. Na wniosek Kupującego Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku i dołączenie go do przesyłki zawierającej Produkt.
 5. Sprzedawca obowiązany jest do zachowania i przechowywania w należytych warunkach dowodów nadania przesyłek na wypadek konieczności złożenia reklamacji u doręczyciela.
 6. Po dokonaniu wysyłki Produktu, Sprzedawca obowiązany jest do potwierdzenia wysyłki Produktu na dane otrzymane od Usługodawcy. Dane zostaną przekazane drogą mailową na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca obowiązany jest do zapakowania i zabezpieczenia Produktu z należytą starannością, wynikającą z natury Produktu, który jest przedmiotem wysyłki.
 8. Sprzedawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w transporcie do momentu ich wydana Kupującemu.
 9. Usługodawca jest stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych z doręczycielem przesyłki. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy na jego pierwsze żądanie wszystkich dokumentów i dowodów niezbędnych do dochodzenia w/w roszczeń i reklamacji przez Usługodawcę.
 10. W przypadku niedoręczenia Kupującemu Produktu w terminie określonym w pkt 2, w związku z jego uszkodzeniem lub zagubieniem w transporcie, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Usługodawcy wszystkich kwot, które otrzymał od Usługodawcy w związku z dokonanym przez Kupującego zakupem, w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu określonego w punkcie 2.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, drogą elektroniczną na adres: sklep@u245803.stronazen.pl
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w Koncie Użytkownika) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie przekazuje oświadczenie Kupującego do Sprzedawcy .
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę.
 8. Kupujący powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 9. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sprzedawcę) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 13. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Produktu z powrotem.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana na życzenie Kupującego
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia Kupującego od umowy, Usługodawcy nie przysługuje prowizja naliczona z tytułu sprzedaży Produktu, którego odstąpienie dotyczy.

§9. Reklamacja Produktu

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu. Przed upływem powyższego terminu Kupujący może zawiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 1. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Kupującego do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 2. Usługodawca niezwłocznie przekazuje Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne Kupującego.
 3. Oświadczenie o zgłoszeniu reklamacji wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę.
 4. Sprzedawca jest obowiązany do przekazania Usługodawcy informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 7 dni od daty odebrania towaru, którego reklamacja dotyczy. Informacje te w szczególności powinny zawierać oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz ich uzasadnienie.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany (na koszt Kupującego) wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację Kupującego i jego żądanie.
 7. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot naliczonej przez Usługodawcę prowizji z tytułu sprzedaży zareklamowanego Produktu.
 8. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sprzedawca zatrzymuje zareklamowany Produkt.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu Produktu) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania Kupującego o uznaniu jego reklamacji za uzasadnioną przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 10. Kupujący nie może dokonać skutecznej reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, która została ujawniona w opisie Produktu.

§10. Rozliczenia Usługodawcy ze Sprzedawcami

 1. Usługodawca pobiera prowizję od sprzedaży, której wysokość zostaje ustalona pomiędzy Sprzedawcą i Usługodawcą w drodze wymiany wiadomości e-mail i stanowi element umowy o treści określonej w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie pobiera w/w prowizji od kosztu wysyłki Produktów uiszczonego przez Kupującego.
 3. Usługodawca nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.
 4. Prowizja Usługodawcy potrącana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywanych od Sprzedawcy przez Kupujących.
 5. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży Produktów następuje 1 raz w miesiącu w ciągu 10 dni kolejnego miesiąca, chyba że uzgodniono ze Sprzedającym inaczej/
 6. Wartość rozliczenia należną Sprzedawcy za poprzedni okres rozliczeniowy stanowi suma cen brutto Produktów sprzedanych w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomniejszona o prowizję Usługodawcy oraz ewentualne kwoty związane ze zwrotem lub uznaną reklamacją Kupującego, zgodnie z ustępami 8 i 9 poniżej.
 7. Usługodawca pokrywa koszty przesyłki Produktu do Kupującego, z kwoty uiszczonej przez Kupującego.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego:
  1. Usługodawca dokonuje potrącenia kwoty związanej ze zwrotem Produktu do Kupującego (która to stanowi cenę brutto Produktu) z kwoty przysługującej Sprzedawcy do wypłaty za okres rozliczeniowy, który następuje wszystkich po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy;
 9. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną:
  1. Usługodawca dokonuje potrącenia kwoty związanej z uznaną reklamacją Produktu (która to stanowi sumę ceny brutto Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu w obie strony) z kwoty przysługującej Sprzedawcy do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym następującym po uznaniu reklamacji Kupującego za zasadną;
  2. W przypadku gdy Sprzedawcy nie przysługuje wypłata środków w następnym okresie rozliczeniowym następującym po uznaniu reklamacji Kupującego za zasadną, Sprzedawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia w/w okresu rozliczeniowego dokonania zapłaty kwoty związanej z uznaną reklamacją Produktu (która to stanowi sumę ceny brutto Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu w obie strony) na rachunek bankowy Usługodawcy.
 10. Usługodawca nie pokrywa kosztów obciążających Sprzedawcę związanych z kosztami zwrotu Produktu do Sprzedawcy w przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji.
 11. Sprzedawca pokrywa prowizję związaną z obsługą płatności przez PayU w przypadku gdy Kupujący kupił poprzez Platformę Produkt, który w rzeczywistości nie jest dostępny, w związku z czym Sprzedawca nie mógł spełnić swojego świadczenia. Uiszczenie w/w kwoty następuje odpowiednio z procedurą określoną w ust. 8.
 12. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.
 13. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, uprzednio przez niego wskazane.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedawca zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedawca wywiąże się ze wszystkich zobowiązań z danego okresu rozliczeniowego lub w inny sposób wyjaśni sprawę.
 15. Na wniosek Sprzedawcy Usługodawca wystawia faktury  na łączną prowizję pobraną w danym okresie rozliczeniowym od sprzedaży Produktów oraz fakturę obejmującą koszty wszystkich przesyłek Produktów. Usługodawca nie jest płatnikiem VAT
 16. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej i wysyłane drogą mailową.
 17. Sprzedawca akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

§11. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich,
 2. W przypadku zawiadomienia o dostępie do sklepu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i sklepie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją sklepu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Sprzedawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Kupującego za prawidłową realizację transakcji dotyczącej Produktu i zwalnia w powyższym zakresie Usługodawcę z tej odpowiedzialności.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treść oferty dotyczącej Produktu. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji i sprzedaży Produktu całkowicie odpowiadającemu treści oferty Produktu.

§12. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@u245803.stronazen.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§13. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w sklepie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Sprzedających. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach sklepu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy lub Sprzedającego i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.

§14. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Użytkownicy, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Dane udostępnione przez Klientów w Ofertach dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§15. Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Usługodawcy lub innego Użytkownika lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody Usługodawcy skutkuje automatycznym usunięciem Konta.

§16. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy pomiędzy Użytkownikami.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§17. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez sklep, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§18. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

………………………………………………..

Ja ……………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy: ………………………………..

Data odbioru produktów: ………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………..

Adres konsumenta: ………………………………..

Podpis konsumenta: ………………………………..

Data: ………………………………..

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz treść Polityki prywatności.